Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΗΣ ΣΑΒΒΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ

03

Ἡ Ἱερά Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου Σύμης, ἐπί τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς ἐκδημίας τοῦ μακαριστοῦ Σάββα Θεοδωρίδη, μεγάλου Εὐεργέτου καί ἀπό πολλῶν συναπτῶν ἐτῶν συμπαραστάτου εἰς τό ἐκκλησιαστικόν καί κοινωνικόν ἔργον αὐτῆς, πρωτοβουλίᾳ καί μερίμνῃ τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Καθηγουμένου της Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Πατροῦ, συνεκάλεσε τά Μέλη τῆς Ἐφορείας αὐτῆς εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν, ἐκδοῦσα τό ἀκόλουθον ψήφισμα:

01

Ἐν συνεχείᾳ, σήμερον Τρίτη 25η Αὐγούστου 2020, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἐννέα ἡμερῶν ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας αὐτοῦ, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Ταξιάρχου, μετά τήν ὁποίαν ἀνέπεμψεν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἐπί τῶν πρός τοῦτο ηὐτρεπισμένων κολλύβων, δεόμενος ὑπέρ μακαρίας μνήμης καί αἰωνίου ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ κεκοιμημένου καί εὐχόμενος ὅπως ὁ Παμμέγιστος Ταξιάρχης Μιχαήλ ὁ Πανορμίτης, τόν Ὁποῖον ὁ μακαριστός ηὐλαβεῖτο παιδιόθεν τά μέγιστα, νά μεταφέρῃ τήν ψυχήν του εἰς τόν Θρόνον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. Ὁ δέ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν, Κύριος τῆς Ζωῆς καί τοῦ θανάτου, Ἰησοῦς Χριστός, εἴθε νά καταπέμψῃ εἰς τούς προσφιλεῖς συγγενεῖς καί φίλους του, τήν ἐξ ὕψους παρηγορίαν, καί ἐνίσχυσιν.

02

 


Εκτύπωση   Email