Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

1614Μέ μεγαλοπρέπεια καί μεγάλη κοσμοσυρροή ἑορτάστηκε καί ἐφέτος στήν Ἱερά Μονή Πανορμίτου τό Σάββατο καί τήν Κυριακή 18 & 19 Ἰουνίου, ἡ μεγάλη Ἑορτή τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἄλλωστε γιά ἐθνικούς λόγους καί τήν δεύτερη Πανήγυρη τῆς Ἱ. Μονῆς.
Τό ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου περί ὥρα 19:00 ἐτελέσθη ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἑσπερινός, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, συμπαραστατουμένου ὑπό τοῦ Πανοσ. Ἡγουμενεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ἱεροθέου Κοενάκη, τοῦ Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Αἰδεσ. π. Στεφάνου Μακρῆ καί τοῦ π. Γεωργίου Χατζηχρυσάφη, ἐφημερίου τῆς Νήσου μας.


Ἡ ἑσπερινή Ἀκολουθία ἐτελέσθη εἰς τό κατάμεστο Καθολικό, ἐνῶ πρό τῆς Ἀπολύσεως, ἔλαβε χώρα ἡ Λιτή, κατά τήν διάρκεια τῆς ὁποίας πραγματοποιήθηκε ἡ περιφορά τῆς ἱ. Εἰκόνος πέριξ τοῦ Καθολικοῦ καί ἡ Ἀρτοκλασία εἰς τό προαύλιο τῆς Μονῆς. Ἐκεῖ, ὁ Σεβ. δραττόμενος τῆς εὐκαιρίας, ὁμίλησε ἐπικαίρως εἰς τούς εὐλαβεῖς προσκυνητάς περί τῆς ἑορτῆς, κατά τήν ὁποία οἱ ἁπλοί, φοβισμένοι μαθητές τοῦ Χριστοῦ μεταμορφώθηκαν μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ θαρραλέους κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου. Μπῆκαν ἔτσι τά θεμέλια της ἱστορικῆς πορείας τῆς Ἐκκλησίας, πού μέ τό ἔργο της ἄρχισε σταδιακά νά ἁγιάζει καί νά μεταμορφώνει τούς ἀνθρώπους καί τήν ἱστορία τοῦ κόσμου.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπό ἐκείνη τή μέρα, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός εἶχε ὑποσχεθεῖ στούς μαθητές του, καθοδηγεῖ τήν Ἐκκλησία καί δίνει τή δυνατότητα στούς ἀνθρώπους νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια, πού εἶναι ὁ Χριστός. Κάθε πιστός παίρνει τό Ἅγιο Πνεῦμα, πού μένει στήν Ἐκκλησία, μέ τά ἱερά μυστήρια. Ἰδιαίτερα τό μυστήριο τοῦ Χρίσματος μεταδίδει στό βαπτιζόμενο τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τόν κάνει ἀπόστολο τοῦ Χριστοῦ. Χωρίς τό Ἅγιο Πνεῦμα εἴμαστε φτωχοί καί ἀδύνατοι, μόνοι καί ἀπελπισμένοι.
Ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς παρουσιάζει ὑπερῶο. Εἶναι τό ὑπερῶο πού ἔμεναν οἱ Ἀπόστολοι μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου. Οἱ Ἀπόστολοι κάθονται ἡμικυκλικά. Στήν κορυφή τοῦ ἡμικύκλιου εἶναι οἱ Πρωτοκορυφαῖοι Ἀπόστολοι Πέτρος καί Παῦλος. Τρίτος δεξιά τοῦ Πέτρου εἶναι ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστῆς Λουκᾶς καί ἀπέναντί του ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστῆς Μάρκος, τρίτος κοντά στόν Παῦλο. Ἀκολουθοῦν οἱ ὑπόλοιποι Ἀπόστολοι κατά σειράν ἡλικίας. Ὅλοι εἶναι ἤρεμοι μέ γλυκεία ἔκφραση καί στοχαστικό βλέμμα. Κρατοῦν εἰλητάρια ἐκτός τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού κρατεῖ βιβλίο. Είναι τά σύμβολα τοῦ διδακτικοῦ χαρίσματος, πού ἔλαβαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μεταξύ τῶν Πρωτοκορυφαίων διακρίνεται ἕνα κάθισμα κενό. Εἶναι ἡ θέση τοῦ Χριστοῦ, τῆς θείας Κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας, τήν ὁποίαν εἰκονίζει ἡ εἰκόνα τῆς Πεντηκοστῆς.
Στό πάνω μέρος τῆς εἰκόνας εἰκονίζεται ὁ οὐρανός διά τμήματος κύκλου. Ἀπό αὐτό ἐκπέμπονται δώδεκα ἀκτίνες φωτός, πού κατέρχονται στούς Ἀποστόλους. Στήν εἰκόνα μας, ἐκτός τῶν κατερχόμενων ἀκτινῶν, αἰωρεῖται ἐπάνω ἀπό τήν κεφαλή κάθε Ἀποστόλου πύρινη γλώσσα, πού σημαίνει ὅτι γέμισαν ὅλοι ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἀπέκτησαν τό χάρισμα τῆς γλωσσολαλίας. Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος τό εἶχε προφητεύσει αὐτό, ὅταν ἔλεγε στούς ἀκροατές του ὅτι ὁ «ὀπίσω τοῦ ἐρχόμενος», ὁ Χριστός, θά βαπτίσει τούς ὀπαδούς Του μέ Πνεῦμα Ἅγιο καί μέ τό πῦρ τῆς θείας Χάριτος.
«Ἀπό κάτω τοῦ καθίσματος, πάνω στό ὁποῖο εἶναι καθισμένοι (οἱ Ἀπόστολοι), εἰκονίζεται ἡ μορφή ἑνός γέροντα μέ στέμμα  στό κεφάλι του καί μέ ὀξύ στρογγυλό γένι, πού κρατᾶ μέ τά δυό χέρια του σινδόνι, μέσα στό ὁποῖο φαίνονται δώδεκα εἰλητάρια, δηλαδή χαρτιά τυλιγμένα. Ὁ γέροντας αὐτός συμβολίζει τόν Κόσμο, τά δέ χαρτιά τούς δώδεκα κλήρους πού κληρώθηκε ἡ οἰκουμένη νά κηρυχτεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀπό τούς Ἀποστόλους.
Τό πρωΐ τῆς Κυριακῆς καί ὥρα 07:00 πραγματοποιήθηκε ἡ ἔναρξις τοῦ Ὄρθρου καί ἀκολούθησε ἡ Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μετά τήν ἀπόλυσιν αὐτῆς, εὐθύς ἀμέσως ἐτελέσθη ὁ Ἑσπερινός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κατά τήν διάρκειαν τοῦ ὁποίου ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ἀνέπεμψε τίς κατανυκτικές εὐχές τῆς Γονυκλισίας. Τήν Ἱερά Μονή κατέκλυσαν πλῆθος προσκυνητῶν ἀπό τήν Σύμη καί πολλοί ἄλλοι πού ἔφθασαν μέ τά ἡμερόπλοια ἀπό τήν Ρόδο, τήν Κῶ, ἀλλά καί ἄλλα μέρη τῆς Πατρίδος μας.


Εκτύπωση   Email