Slide background

IMG 20230920 0716411Σήμερα Τετάρτη 20ή Σεπτεμβρίου 2023, συμπληρώθηκαν 50 ὁλόκληρα ἔτη ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου (Β΄) Πετράκη ἐκ Κρήτης, ἡγουμενεύσαντος θεοφιλῶς ἐν αὐτῇ ἀπό τό ἔτος 1952 ἕως τό 1973, ὅτε ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ. Παράλληλα συμπληρώθηκαν 163 ἔτη καί ἀπό τήν ἐκδημία τοῦ ἑτέρου μακαριστοῦ Ἡγουμένου τῆς Μονῆς, Ἀρχιμανδρίτου Ἱεροθέου (Α΄) Φωτιάδη ἐκ Σύμης, ἡγουμενεύσαντος θεοφιλῶς ἐν αὐτῇ ἀπό τό ἔτος 1839 ἕως τό 1860.

Ἐχθές μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου, φροντίδι τοῦ Πανοσιολ. Καθηγουμένου, Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντωνίου Πατροῦ, ἐπαξίου διαδόχου τους στήν Ἡγουμενία τοῦ Πανορμίτη, ἐπραγματοποιήθη σέ κλίμα ἰδιαιτέρας συγκινήσεως ἡ ἐκταφή τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος Ἱεροθέου Β΄, κατά τά εἰωθότα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, καθ’ ὅτι «Προσδοκοῦμεν ἀνάστασιν νεκρῶν».

Σήμερα τήν πρωΐαν, ἀφοῦ μετεφέρθησαν τά ὀστᾶ τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος εἰς τό Καθολικόν τῆς Μονῆς, κάτωθεν τῶν εὐπρεπισμένων αὐτοῦ κολλύβων, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος τέλεσε τόν Ὄρθρον καί τήν Θεία Λειτουργία, ὡς καί τό ἱερόν Μνημόσυνον, ἀμφοτέρων τῶν Ἡγουμένων, συμμετεχόντων τοῦ Ἀρχιμ. π. Ἰωσήφ Ἀδαμοπούλου καί τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου μας Πρωτοπρ. π. Στεφάνου Μακρῆ, συμπροσευχομένων καί τῶν εὐαρίθμων πιστῶν πού συμμετεῖχαν εἰς τήν λατρευτικήν σύναξιν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς μακαρίας ψυχῆς τῶν ἀοιδίμων αὐτῶν Γέροντων.

Τέλος, ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος π. Ἀντώνιος, ἀνεφέρθη μέ συγκινητικούς λόγους εἰς τήν ὁσιακήν μορφήν τῶν ἀειμνήστων προκατόχων του, Ἱεροθέου Α΄ καί Β΄, ἀναφέρων ἀρχικῶς ὅτι καί οἱ δύο διακόνησαν τήν Ἱερά καί σεβασμία Μονή τοῦ Ἀρχαγγέλου μας, τά ἴδια ἀκριβῶς ἔτη, δηλ. 21 χρόνια ἕκαστος, ἀλλά καί παραδόξως ἀμφότεροι ἔφεραν τό ἴδιο βαπτιστικό ὄνομα, Ἰωάννης καί ἐπίσης καί οἱ δύο ἐκοιμήθησαν τήν ἴδια ἡμέρα!

Σχετικά περί τοῦ Ἱεροθέου Α΄ Φωτιάδη, αὐτός ὑπῆρξε ἕνας ἐκ τῶν λογιοτέρων Ἡγουμένων τῆς Μονῆς, πού μέ τήν οὐσιαστική του συμβολή ἐξύψωσε ἔτι πλέον τό κύρος τῆς Μονῆς, μέ τήν σύνταξη Κανονισμοῦ καί τήν ἐξεύρεση τῶν ἀπαραιτήτων οἰκονομικῶν πόρων γιά τήν ἀνοικοδόμηση τῶν κτιριακῶν της συγκροτημάτων. Ἐδῶ παρατίθενται τά βιογραφικά στοιχεῖα του.

Ὁ ἕτερος Ἱερόθεος, ὁ Β΄, ἦταν ὁ κληρικός, ὁ ὁποῖος ἐβάπτισε καί τόν ἴδιο ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τοῦ Ἀρχαγγέλου τήν ἐποχή τῆς ἡγουμενίας του. Ἐν συνεχείᾳ ὁ π. Ἀντώνιος ἀνέφερε διεξοδικῶς τήν θυσιαστική του πορεία ὑπέρ τῆς Μονῆς, καθ’ ὅτι ἀνέλαβε τήν Ἡγουμενία ὀλίγα ἔτη μετά τήν ἐνσωμάτωση τῆς Δωδεκανήσου εἰς τήν Μητέρα Ἑλλάδα καί οἱ ἀνάγκες ἀνακαινίσεως, ἀναπτύξεως καί ὀργανώσεως τῆς Μονῆς τοῦ Πανορμίτου, ἦταν πολλές, ἐπιτακτικές καί μεγάλες.

Ἐν κατακλείδι δέ, παρεκάλεσε αὐτούς, ὅπως μνημονεύουν ἐν τῷ ἐπουρανίῳ Θυσιαστηρίῳ πάντας ἡμᾶς καὶ προσεύχονται ὑπὲρ αἰσίας ἐκβάσεως τοῦ καθ’ ἡμέραν ἐπιμόχθου ἀγῶνος, μερίμνης καί φροντίδος διά τήν ὁλονέν ἀνοδικήν πορείαν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.

 Κατωτέρω παρατίθενται ἀναλυτικότερα βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ ἀειμνήστου Ἡγουμένου Ἱεροθέου τοῦ Β΄.

«Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἱερόθεος (κατά κόσμον Ἰωάννης) γεννήθηκε στήν Σφάκα Σητείας τῆς Κρήτης τό ἔτος 1899 καί ἦταν ἕνα ἀπό τά ἐννέα παιδιά τῆς οἰκογενείας τοῦ Μιχαήλ καί τῆς Καλλιόπης Πετρά(δα)κη. Σύμφωνα μέ τίς πολύτιμες πληροφορίες τῆς συγγενοῦς του κ. Καλλιόπης Τσαβαρῆ, ὁ πατέρας του ὑπῆρξε ταχυδρόμος στήν τουρκοκρατούμενη ἀκόμα Κρήτη καί κατά τήν ἐκτέλεση τῆς ὑπηρεσίας του, κινούμενος σέ μιά ἐρημική τοποθεσία, δολοφονήθηκε ἄγρια ἀπό τούρκους ληστοσυμμορίτες, πού τοῦ ἀφαίρεσαν ἕνα μεγάλο χρηματικό ποσόν πού μετέφερε. Ἡ σύζυγός του γιά νά ἐπιστρέψει τά κλεμμένα χρήματα, ἀναγκάστηκε νά πουλήσει ὅλη σχεδόν τήν οἰκογενειακή τους περιουσία, μέ ἀποτέλεσμα νά περιέλθουν σέ ἐσχάτη πτωχεία. Ἔτσι οἱ ἀδελφοί του ξενιτεύτηκαν ἀφ’ ἑνός γιά νά ἀνεύρουν ἐργασία πρός βιοπορισμό καί ἀφ’ ἑτέρου γιά νά μήν στρατολογηθοῦν ἀπό τούς τούρκους. Οἱ ἀδελφές του ἀντιθέτως παρέμειναν στήν Κρήτη καί παντρεύτηκαν ἐκεῖ.

Ὁ μικρός Ἰωάννης κατέφυγε σέ Ἱ. Μονές τοῦ Λασιθίου καί ἀρχικά στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Ἱεράπετρας, ὅπου τήν 9η Νοεμβρίου 1914 ἐχειροτονήθη Ἱεροδιάκονος, σύμφωνα μέ ἰδιόχειρη σημείωσή του στό ἐσώφυλλο τοῦ Ἱερατικοῦ πού χρησιμοποιοῦσε κατά τίς ἱερές Ἀκολουθίες, σωζόμενο σήμερα στήν Βιβλιοθήκη τῆς Μονῆς μας. Στήν Μονή αὐτή τῆς Φανερωμένης, κατά πληροφορία ἐπίσης τῆς κ. Τσαβαρῆ ἡγουμένευσε κατά τά ἔτη 1929-1944. Στήν συνέχεια σύμφωνα μέ τήν ἴδια πηγή, ἐπί τριετίᾳ (1945-1948) ἐγκαταβίωσε στήν Ἱ. Μονή Ἁγίου Ἰωάννου Καψᾶ, μετόχιον τῆς ἱστορικῆς Μονῆς Τοπλοῦ. Ἀμέσως μετά μετακινήθηκε στήν Μονή αὐτή, ὅπου ἐχειροθετήθη Ἀρχιμανδρίτης καί κατεστάθη καί Ἡγούμενος, θέση στήν ὁποία παρέμεινε μέχρι τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 1952. Στήν Σύμη ἀφίχθη ὡς διορισμένος Ἡγούμενος τοῦ Πανορμίτη τήν 6η Σεπτεμβρίου 1952, λίγα χρόνια μετά τήν ἀπελευθέρωση τῶν Δωδεκανήσων.

Ἐπί τῶν ἡμερῶν του, ἡ Θεία Λατρεία ἦταν συνεχής στόν Πανορμίτη καθ’ ὁ ἴδιος ὑπῆρξε λίαν φιλακόλουθος καί εὐλαβέστατος Λειτουργός, σύμφωνα μέ τήν μαρτυρία τοῦ ἀειμνήστου ὑποτακτικοῦ του τότε, καί μετέπειτα διαδόχου του, Ἀρχιμανδρίτου Γαβριήλ Μαργαρίτη. Ἐπίσης κατά τήν Ἡγουμενεία του δημιουργήθηκαν βασικές ὑποδομές, πού μέχρι σήμερα ἀποτελοῦν τίς οὐσιαστικές προϋποθέσεις γιά τήν κοινωνική προσφορά τῆς Μονῆς στούς πολυπληθεῖς προσκυνητές καί ἐπισκέπτες της. Συγκεκριμένα ἀνηγέρθησαν τά περισσότερα κτιριακά συγκροτήματα τῶν Ξενώνων της ὅπως τά κτίρια τοῦ «Κυπραίου» τοῦ «Καντούνια» καί ἄλλα. Αὐτή ἡ σημαντική ἀνάπτυξη τῆς Μονῆς πέραν τῶν δραστηριοτήτων τοῦ δυναμικοῦ αὐτοῦ κληρικοῦ, ὀφειλόταν ἀκόμη καί στήν ἐπιτυχημένη σύνθεση τῆς Ἐφορείας, τά μέλη τῆς ὁποίας διακρίνονταν γιά τό ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον καί τήν συνεχῆ ἐπιδίωξη δημιουργίας τέτοιων ὑποδομῶν. Ἐπίσης καί ὁ τομέας τῆς γεωργίας τήν ἐποχή τοῦ Ἱεροθέου γνώρισε τεράστια ἄνθηση καί ἀνάπτυξη. Ὁ ἀκάματος καί ἀγωνιστής αὐτός Καθηγούμενος νοσηλευόμενος στό Νοσοκομεῖο «Εὐαγγελισμός» τῶν Ἀθηνῶν, ἐκοιμήθη τήν 20η Σεπτεμβρίου 1973 καί ἐτάφη στήν Μονή».

IMG 20230920 090816

 

© Copyright 2023 Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης Back To Top