Slide background

DSC 0107

Στήν Ἱ. Μονή Ταξιάρχου Μιχαήλ τοῦ Πανορμίτου, σήμερα 9η Ἰουλίου 2023 Κυριακή Ε΄ Ματθαίου, χοροστάτησε τοῦ Ὄρθρου καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου κ. Ἀνδρέας, τῇ κανονικῇ ἀδείᾳ καί προτροπῇ τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Χρυσοστόμου, ὁ ὁποῖος αὐτές τίς ἡμέρες φιλοξενεῖται στήν Ἱ. Μονή. Συλλειτούργησαν ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀντώνιος Πατρός, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμανδρίτης Ἀνδρέας Δημητρίου, ὁ ὁποῖος ἐχειροτονήθη ἐκ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ἀνδρέα καί ὁ Ἱεροδιάκονος Παῦλος Τερεζάκης, ἀδελφός τῆς Ἱ. Μονῆς, ἐνῶ τήν ἱ. ὑμνωδία ἀπέδωσε γλυκυφθόγγως ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱ. Μονῆς κ. Σταῦρος Πήλιουρας μετά τοῦ κ. Γ. Πετροπούλου.

Πρό τῆς Ἀπολύσεως, ὁ Σεβ. κ. Ἀνδρέας, ὁμίλησε λίαν διδακτικῶς περί τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπῆς, ἀναφερόμενος εἰς τήν θαυματουργική θεραπεία τῶν δαιμονιζομένων τῶ Γεργεσηνῶν. Ἡ περικοπή αὐτή περιέχει δύο παράδοξα καί ἀλληλοσυγκρουόμενα γεγονότα. Ἀπό τή μία πλευρά, οἱ δαίμονες ἀναγνωρίζουν τήν θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί Τόν παρακαλοῦν νά τούς λυπηθεῖ, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη, οἱ κάτοικοι τῆς πόλεως ἀρνοῦνται νά Τόν δεχτοῦν. Τά δαιμόνια δέν μποροῦν νά μήν ἀναγνωρίσουν ὅτι μπροστά τους βρίσκεται ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό καί τρέμουν τήν δίκαια κρίση Του. Τόν παρακαλοῦν νά μήν τά στείλει ἀπό τώρα στό αἰώνιο σκοτάδι, ἀλλά νά τούς ἐπιτρέψει νά μποῦν στήν ἀγέλη τῶν χοίρων. Ἔτσι ὁ Χριστός τό ἐπιτρέπει, θέλοντας νά δείξει σέ ὅλους ὅτι ἐκεῖ πού ἐνεργοῦν τά δαιμόνια, τά ἀποτελέσματα εἶναι καταστροφικά καί πολλές φορές θανάσιμα, τόσο γιά τήν ψυχή ὅσο καί γιά τό σῶμα.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, παρά τήν τόσο συγκλονιστική ἀποκάλυψη τῆς θεότητας τοῦ Ἰησοῦ, παρά τό θαῦμα τῆς θεραπείας τῶν δύο δαιμονισμένων, ὁ λαός τῆς πόλης ἀντί νά δεχτεῖ τόν Χριστό, τοῦ ζητοῦν νά φύγει ἀπό τά ὅρια τῆς πόλης τους. Ἡ στάση τους αὐτή δέν μπορεῖ νά ἑρμηνευτεῖ, παρά ὡς γεγονός πνευματικῆς τύφλωσης καί ἀναλγησίας. Παρόλο πού ἔχουν μπροστά τους τό θαῦμα, ἀδυνατοῦν νά πιστέψουν στόν Χριστό. Φαίνεται πώς πιό πολύ τούς ἐνόχλησε ἡ ἀπώλεια τῶν χοίρων, τῶν ὁποῖων ἡ ἐκτροφή ἀπαγορευόταν ἀπό τό Μωσαϊκό νόμο, ἀντί νά τούς συνετίσει καί νά τούς ὁδηγήσει σέ μετάνοια. Μέ τόν τρόπο πού συμπεριφέρονται ἀποδεικνύουν ὅτι μπορεῖ νά μήν διακατέχονται ἀπό δαιμόνια, ἀλλά εἶναι συντεταγμένοι μέ τά ἔργα τοῦ σκότους, εἶναι συμβιβασμένοι μέ τήν ἁμαρτία καί τήν ἀνομία, καί δέν ἐπιθυμοῦν τήν πνευματική τους θεραπεία, οὔτε νά ἀλλάξουν τρόπο ζωῆς. Διότι, ἄν δέχονταν τόν Χριστό στήν πόλη τους, ἄν Τόν δέχονταν στήν καρδιά τους, ἔπρεπε νά μετανοήσουν καί νά ἀκολουθήσουν τήν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, χοροστάτησε καί ἐχθές τό ἑσπέρας τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ εἰς τό Καθολικό τοῦ Ἀρχαγγέλου, συμπαραστατούμενος ἀπό τούς ὡς ἄνω κληρικούς. Ἐν τῷ τέλει ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἀνδρέας, μέ λόγο μειλίχιο, σεμνοπρεπῆ μά καί οὐσιαστικό, εὐχαρίστησε τόν Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη μας διά τήν φιλάδελφη ἀγάπη του, ὡς καί τόν Πανοσιολ. Καθηγούμενο π. Ἀντώνιο γιά τήν Ἀβραμιαία φιλοξενία πού τοῦ προσέφερε καί τήν εὐλογία τῆς ἐδῶ παραμονῆς του, ἐνῶ ὁ π. Ἀντώνιος τόν καλοσώρισε ἐγκαρδίως καί ἐν ἀγάπῃ, ἀναφερόμενος στήν λαμπρά ἐκκλησιαστική διακονία του, ἀλλά καί τήν καταξιωμένη Ἀκαδημαϊκή του πορεία, ὡς Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θ. Λειτουργίας, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ἀνδρέας, τέλεσε νεκρώσιμο τρισάγιο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ μακαριστοῦ Μοναχοῦ Προδρόμου Ἰβηρίτου, ἐκδημήσαντος πρότριτα πρός Κύριον, εὐχόμενος ὅπως ὁ Παμμέγιστος Ταξιάρχης Μιχαήλ ὁ Πανορμίτης, ὁδηγήσει τήν μακαρία ψυχή του εἰς τόν Θρόνον τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ, διά νά λάβῃ τόν μισθό τῶν κόπων του. Μετά τήν ἀπόλυση ὁ Πανοσιολ. Καθηγούμενος, οἱ Κληρικοί καί οἱ Ἔφοροι τῆς Ἱ. Μονῆς, συνόδευσαν τόν Σεβασμιώτατο Λειτουργό στό "Ὑδραϊκό", ὅπου μαζί μέ τούς ἐκκλησιασθέντες Στρατιωτικούς Διοικητάς, τόν Διοικητῆ τῆς Δ.Α.Ν. Σύμης Συνταγματάρχη κ. Παναγιώτη Βρανᾶ καί τόν Δκτη τοῦ 549 ΤΕ κ. Γεώργιο Καμπίλαυκο,ἐδέχθη τό Μοναστηριακό κέρασμα, ἐνῶ στούς πολυπληθεῖς ἐκκλησιαζομένους, τό κύριο μέρος τῶν ὁποίων ἀποτελεῖτο τά Μέλη τοῦ ἐν Ἑλευσίνᾳ Συμαϊκοῦ Συλλόγου «Μιχαήλ ὁ Ἀρχάγελος», προσφέρθηκαν καφές καί ἀντίστοιχα κεράσματα στό πλατύ, προκειμένου τό κλίμα τῆς πνευματικῆς χαρᾶς καί εὐφροσύνης, νά ἐπισφραγισθεῖ καί μέ τήν εὐλογημένη εὐκαιρία τῆς διαπροσωπικῆς ἐπικοινωνίας καί ἐπαφῆς τῶν ἀνθρώπων.

 Κατωτέρω παρατίθεται τό φωτογραφικό λεύκωμα τῆς λειτουργικῆς συνάξεως.

© Copyright 2023 Ιερά Μονή Πανορμίτου Σύμης Back To Top